Condicions generals de compra

TERMES I CONDICIONS PARTICULARS

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, les Condicions Generals) regiran, juntament amb la Política de Privadesa, l’Avís Legal i la Política de Cookies, l’accés i utilització del lloc web www.xavierbassa.com així com la contractació de productes i/o serveis a través dels mateixos. El simple accés al Portal atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Portal (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals.

PRIMERA: OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la compravenda de vi i aliments o serveis relacionats amb XAVIER BASSA (xavierbassa.com), en la quantitat determinada pel Comprador a través de les eines facilitades per XAVIER BASSA (xavierbassa.com) al nostre lloc web.

En cas de discrepància o contradicció, en tot cas, prevaldran, en primer lloc, les Condicions i Termes Particulars, en segon lloc, els Termes i Condicions Generals de XAVIER BASSA (xavierbassa.com). En cas de promocions, aquestes prevaldran sobre els Termes i Condicions Generals i dels Termes i Condicions particulars.

XAVIER BASSA (xavierbassa.com) garanteix que els vins i aliments objecte de venda a l’apartat TASTOS (d’ara endavant, botiga online) de la pàgina web www.xavierbassa.com compleixen amb les especificacions de qualitat mínimes establertes als Reglaments i Normativa de la UE i normativa de les Indicacions Geogràfiques de procedència dels vins i aliments.

SEGONA: LLIURAMENT
El lliurament dels productes i serveis adquirits a la “Botiga Online” es realitzarà a l’adreça indicada pel Comprador. El termini aproximat de lliurament vindrà donat en el procés de compra i aquest podrà variar per causes alienes a XAVIER BASSA (xavierbassa.com).
En el cas dels val regal, l’enviament sempre serà per correu electronic.
Els ports de transport i lliurament aniran a càrrec de XAVIER BASSA (xavierbassa.com), llevat que s’indiqui el contrari.
XAVIER BASSA (xavierbassa.com) no respondrà pels retards que es puguin produir en el lliurament dels productes per causes que no li siguin imputables.

TERCERA: PREU I FORMA
Els preus dels productes publicats a la Botiga Online estan subjectes a variació en funció del volum, marques i categories dels Productes que el Comprador adquireixi a la Botiga Online. XAVIER BASSA (xavierbassa.com) es reservarà el dret a modificar els preus dels productes oferts a la “Botiga Online”. No obstant això, des del moment en què l’ordre de comanda quedi confirmada, els preus es mantindran inalterables. Així mateix, XAVIER BASSA (xavierbassa.com) podrà incloure qualsevol dels seus productes en lots, ofertes i promocions especials en què el preu podrà ser diferent del preu habitual.

El preu indicat a la “Botiga Online” inclourà l’IVA, o qualsevol altre impost o tribut que pogués substituir-lo, al tipus que resulti aplicable de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

La forma o mecanisme de pagament serà la transferència bancària o pagament per targeta bancària. En cas que la forma de pagament seleccionada sigui transferència bancària aquest ha d’incloure les dades següents:

Número del Comprador
Número de referència de la comanda
La comanda només s’enviarà després que els diners s’hagin rebut en compte indicat de XAVIER BASSA (xavierbassa.com).
A més, queda prohibit explícitament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

QUARTA: RESPONSABILITAT PER INCOMPLIMENT

L’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts genera l’obligació d’indemnitzar, per quantia equivalent a l’import total de la compra realitzada, així com als danys i perjudicis que es puguin generar sobre l’altra part.
Queden exonerats tots els incompliments que es derivin de cas fortuït o força major.

Contingut i condicions del VAL REGAL
Els nostres vals regal tenen una validesa de 12 mesos a partir de la data de compra, cosa que implica que han de ser gaudits dins dels 12 mesos següents a l’adquisició. Durant aquest període, és possible que les propostes incloses en un pack siguin modificades per tal de millorar els continguts oferts.
És important destacar que la informació proporcionada no constitueix un acord contractual, sinó que té un caràcter merament informatiu sobre els serveis oferts.
Un cop fixada la data de realització del curs o taller del val regal, aquesta data només es podrà modificar fins a 5 dies abans de la realització del curs.
Si es vol modificar en els darrers 5 dies, aquesta no podrà ser modificada i el val regal es donarà per utilitzat.

Cancel·lació de Reserves
s’ha de tenir en compte que la cancel·lació de reserves pot comportar un càrrec per a l’usuari. Cada servei ofert té les seves pròpies condicions de cancel·lació, les quals poden variar entre els serveis contractats.

Procés de Cancel·lació de Reserves
Si l’usuari necessita cancel·lar una reserva, haurà d’enviar una sol·licitud de cancel·lació utilitzant el mateix correu electrònic que va rebre per a la confirmació de la reserva. La reserva es considerarà cancel·lada un cop l’usuari rebi una confirmació de la seva cancel·lació per correu electrònic. La resposta amb la confirmació de cancel·lació arribarà en un termini màxim de 24 hores després d’haver sol·licitat la cancel·lació.

Canvis en les Reserves
Els canvis de reserva són possibles, però dependran de la disponibilitat del servei i de les condicions d’aquest. Es recomana que, si es vol fer algun canvi, s’efectuï amb el màxim d’anticipació possible per assegurar-se de que hi hagi disponibilitat.

Reclamacions
Qualsevol reclamació relacionada amb els serveis adquirits ha de ser presentada dins dels 15 dies posteriors a la finalització del servei contractat. Una vegada superat aquest termini, no es considerarà cap reclamació.

TERMES I CONDICIONS GENERALS

1. L’Acord

Les presents Condicions Generals seran aplicables a tots els productes oferts per XAVIER BASSA a través d’aquest lloc web. Aquestes Condicions Generals estaran en vigor per a tots els béns i serveis que s’ofereixen a la “Botiga Online”. Podent modificar-se sense previ avís, no afectant els canvis a les compres ja realitzades fins aquell moment.

2. Formalització de la Compra

La compra dels productes oferts a la web es realitza mitjançant la selecció dels productes escollits, que s’inclouran a la cistella de la compra. Un cop conclosa la selecció, continuarà la compra i es procedirà a emplenar les dades personals (en funció de cada cas) per a l’emissió de la factura i les dades per efectuar el pagament dels productes. Acceptant finalment la compra realitzada, s’efectuarà la compra definitiva dels productes seleccionats i es procedirà a seleccionar la forma de pagament (targeta o transferència).Un cop realitzada la compravenda es confirmarà mitjançant el registre a la pàgina web de la compra realitzada, juntament amb les condicions de compra i l’enviament d’un correu electrònic de confirmació al compte facilitat pel Comprador. L’Usuari pot conservar una còpia impresa del document com a justificant de la compravenda.

3. Cancel·lació de la Compra

TRENCAMENT O DANY GREU
Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys al transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un error en el producte rebut, ho haurà de comunicar de manera que quedi constància del desistiment i dirigint-ho per correu electrònic a XAVIER BASSA (xavierbassa.com):

info@xavierbassa.com. En aquest cas, XAVIER BASSA (xavierbassa.com) lliurarà a l’usuari un altre producte igual al comprat, recollint el defectuós en lliurar el nou producte, assumint XAVIER BASSA (xavierbassa.com) els costos d’aquesta gestió.

4. Lliurament dels Productes

4.1. 4.1. El Comprador sol·licitarà a XAVIER BASSA (xavierbassa.com) a través de la “Botiga Online” la compra dels béns i serveis oferts en ella i seleccionats pel Comprador en cada cas, obtenint-los únicament per part de XAVIER BASSA (xavierbassa.com).
En cas de la forma de pagament per transferència bancària XAVIER BASSA (xavierbassa.com) es reserva el dret de comprovar l’ingrés pel valor de la compra realitzada per part del Comprador. Només si aquest ingrés s’ha realitzat amb èxit, s’ha d’enviar els béns i els serveis.

4.2. 4.2. Un cop rebuda cadascuna de les ordres de comanda per als productes, XAVIER BASSA (xavierbassa.com) haurà de realitzar tot l’esforç raonable per complir amb la data estimada de lliurament, per tant, XAVIER BASSA (xavierbassa.com) no serà responsable per el retard al lliurament dels productes.

4.3. Des del moment en què es formalitzi el lliurament, el risc sobre els productes subministrats serà a compte del Comprador.

4.3. 4.4. XAVIER BASSA (xavierbassa.com) s’obliga a lliurar els productes adquirits a l’adreça assenyalada a aquest efecte pel comprador de la “Botiga Online”.

4.4. Les despeses d’enviament dels productes seran abonades per XAVIER BASSA (xavierbassa.com), llevat que es disposi el contrari.

4.5. XAVIER BASSA (xavierbassa.com) garanteix que els Productes compleixen amb les lleis i la normativa vigent al territori.

4.5. Així com els Reglaments i Normativa de la UE i normativa de les Indicacions Geogràfiques de procedència dels vins en el moment del lliurament dels mateixos.

4.6. En cap cas no es considera que XAVIER BASSA (xavierbassa.com) atorga qualsevol garantia o assumeix qualsevol responsabilitat diferent de les expressament designades en aquest Acord, sense perjudici de les que expressament i amb caràcter imperatiu prevegin l’ordenament jurídic espanyol. En cap cas XAVIER BASSA (xavierbassa.com) serà responsable dels danys que puguin produir-se als Productes com a conseqüència de l’ús, manipulació, emmagatzematge o altres circumstàncies afins ja siguin malintencionades o no, per part del Comprador.

4.7. 4.7. El Comprador haurà d’emmagatzemar, conservar i responsabilitzar-se dels Productes d’acord amb les millors pràctiques de la indústria vinícola i alimentària; S’abstindrà de realitzar qualsevol modificació en els productes o els seus embalatges, i d’alterar, retirar o manipular qualsevol de les marques, etiquetes, números o altres mitjans d’identificació dels mateixos, així com fer-ne un ús comercial. En fer la compra el Comprador rebrà per correu electrònic recomanacions sobre com emmagatzemar i conservar de millor manera els béns adquirits.

XAVIER BASSA (xavierbassa.com) no respondrà davant danys que puguin sorgir per incompliment de les recomanacions i bones pràctiques en els productes adquirits.

5. El Preu

5.1 El preu serà el previst a l’ordre de comanda. Serà ferm i calculat, incloent-hi tots els impostos, taxes, embalatge i qualsevol circumstància que pogués suposar un augment del mateix. Així mateix, inclourà tots els serveis, materials i accessoris requerits per a l’efectiu compliment dels termes de la compra. Les despeses d’enviament no estan incloses.

Les despeses d’enviament varien segons el país d’origen del Comprador i el pes d’enviament. A continuació, s’especifiquen aquests preus. A partir de l’1.5.2021 s’apliquen les despeses d’enviament següents:

Per enviaments de fins a 7kg:
– Alemanya: 8,90 €
– Àustria, Luxemburg, Itàlia: 10,90 €
– Espanya, Portugal: 4,90€
Els preus inclouen l’IVA aplicable.

5.2 Els productes oferts a la “Botiga Online” i els preus d’aquests estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin al catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web.

6. Força Major

6.1 En cas que XAVIER BASSA (xavierbassa.com) incompleixi alguna clàusula del Contracte o de les presents Condicions Generals a causa de circumstàncies de força major, quedarà exonerada de les seves obligacions fins que cessin les circumstàncies de què es tracti.

6.2 Quan qualsevol de les parts estigués afectat per un supòsit de força major haurà de notificar aquesta circumstància per escrit immediatament a l’altra part amb indicació de la naturalesa i l’extensió del supòsit de força major; Les parts han d’acordar de bona fe la millor de les solucions per minimitzar-ne els efectes negatius o buscar una alternativa justa i raonable.

6.3 Si qualsevol esdeveniment de força major que afecti XAVIER BASSA (xavierbassa.com) i que hagi estat notificat, no fos resolt en termini de 30 dies des de la seva notificació, XAVIER BASSA (xavierbassa.com) tindrà la llibertat de, amb efectes immediats, donar per acabat aquest Contracte prèvia notificació per escrit adreçada al correu electrònic del Comprador i quedant exonerada de qualsevol obligació de lliurament dels productes. Això no obstant, XAVIER BASSA (xavierbassa.com) tornarà en termini de 30 dies des de la notificació, l’import equivalent a la Compra realitzada per l’Usuari. Aquesta notificació s’ha de fer sense perjudici de qualsevol dret o obligacions que corresponguin a cadascuna de les parts.

7. Compliment de les lleis

XAVIER BASSA (xavierbassa.com) complirà amb totes les lleis i reglaments que puguin ser aplicables al desenvolupament del seu negoci d’acord amb allò estipulat en aquest Contracte, i garanteix al Comprador el manteniment i compliment de les llicències i permisos necessaris per al desenvolupament del seu negoci activitat.

8. Protecció de Dades

Les Dades Personals que es recullin en el procediment de la compra realitzada a la “Botiga Online” seran tractades per XAVIER BASSA (xavierbassa.com) per formalitzar la compra, executar el cobrament i emetre la factura. El tractament de les dades es realitzarà segons la nostra política de protecció de dades.

El Comprador/Usuari dels serveis oferts per XAVIER BASSA (xavierbassa.com) a la seva pàgina web, en registrar-se a la “Botiga Online”, accepta complir els presents termes i condicions generals de contractació, així com els termes i condicions incloses a la pàgina web i així mateix, des del moment que faci una compra passa a formar part de la nostra base de dades. Les comunicacions dependran de les opcions que el client hagi expressat.
El Comprador/Usuari es compromet a facilitar dades reals i actuals, sent de la seva responsabilitat totes les conseqüències que poguessin derivar-se de la falsedat de les dades subministrades.

9. Condicions Generals

9.1 Aquest Acord és d’ús exclusiu per al Comprador i no podrà ser cedit, subrogat o subcontractat (en tot o en part) sense previ consentiment per escrit de XAVIER BASSA (xavierbassa.com).

9.2 En cas que es dictés la nul·litat d’alguna de les clàusules del present Acord pel tribunal competent, s’entendrà que aquest precepte no forma part de l’Acord, i no afecta la validesa de la resta de clàusules que es mantindran en vigor.

9.3 Aquest Acord no constitueix un contracte de distribució o agència.

9.4 Aquest Acord representa el total acord aconseguit per les parts, i substituirà qualsevol acord previ entre aquestes en relació amb els productes. Cap variació del present Acord serà efectiva llevat que es fixi per escrit i se signi per ambdues parts.

9.5 Tot el Procediment de Compravenda, com la transmissió de les Dades Personals del Comprador s’efectua amb total garantia de seguretat i confidencialitat, utilitzant un servidor segur (tipus https://).

10. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquest Contracte i tots els documents annexos s’han de regir i interpretar d’acord amb la Llei Espanyola.